چیه؟

به سراغ یادگاری هایت امده ای؟

چه سرخوش و مستی

چه قدر کودکانه در دریای اوهامت گام بر می داری

فکر کردی آسان است. . .؟

چنان سرخوشانه از من می طلبیشان که

هر که نداند فکر میکند سراغ آبنباتی با طعمی شیرین را میگیری

کمی آرام باش تا برایت بگویم

آرام باش. . .

هم همه ی واژه ها گیجم کرده اند

حالا که باید به کمکم بیایند و آرام بر خطوط حافظه ام نقش ببندند . . . هم همه میکنند

مشکل از آنها نیست

مدت هاست انتظار میکشیدند تا این گونه سر خوش و مست نظاره ات کنند

صبر کن . . .

صبر کن.

 چون من هم مدت هاست دارم بار سنگین صبوری را بر دوش میکشم.

آرام باش . . .

چون من هم تازه به آرامش رسیدم

بگذار کمی نظاره ات کنم . . .

/ 0 نظر / 32 بازدید