درد عشق

هر زمان که عشق به شما اشارتی کرد در پی او بشتابید
هر چند راه او سخت و نا هموار باشد


هر زمان بالهای عشق شما را در بر گرفت خود را به او بسپارید
هر چند تیغ های پنهان در بال و پرش ممکن است شما را مجروح کند


و هر زمان عشق با شما سخن گوید او را باور کنید
هر چند دعوت او رویاهای شما را چون بلاد مغرب در هم کوبد و باغ شما را  خزان کند


زیرا عشق چنانکه شما را تاج بر سر می نهد به صلیب نیز می کشد و چنانکه شما را می رویاند شاخ و برگ شما را هرس خواهد کرد عشق با شما چنین  رفتارها می کند

تا به اسرار قلب خود معرفت یابید
و بدین معرفت با قلب زندگی پیوند کنید و جزیی از آن شوید


آرزو کنید که رنج بیش از حد مهربان بودن را تجربه کنید

/ 1 نظر / 29 بازدید
الهام

آری عشق کیمیاست. می سوزد و می گدازد و جلایت می دهد تا مس وجودت به طلا تبدیل گردد.